[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 14
ชื่อ: ภราดา  ดร.มณฑล    ประทุมราช
ฉายา: -
อายุงาน: 0 ปี 9 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 ประธานกรรมการ งานหลักสูตร
2561 ประธานที่ปรึกษา งานหลักสูตร
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง แผนกมัธยม
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง แผนกประถม
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงิน
2561 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายปกครอง
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานหลักสูตร,   งานหลักสูตร,   งานบริหารฝ่ายปกครอง แผนกมัธยม,   งานบริหารฝ่ายปกครอง แผนกประถม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (2)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายการเงิน
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายปกครอง
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (3)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานหลักสูตร
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง แผนกมัธยม
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายปกครอง แผนกประถม
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)