Saint Gabriel's College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
000/2566       แต่งตั้งคณะกรรมจัดซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์      
000/2566       MEDiCS’ FIELD TRIP ผ่าอาจารย์ใหญ่      
000/2566       4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู้มือ      
000/2566       2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน      
000/2566       แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน      
000/2566       เบิกอุปกรณ์สำนักงาน      
000/2566       คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะการคิดเลขเร็วระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น      
000/2566       คณะกรรมการจัดการสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์